تلفن های داخلی کارکنان

تلفن های گویای دانشگاه ۳۷۳۵۴۵۰۰-۰۷۱

آ

نام خانوادگی

نام

سمت

شماره داخلی

اکبری

اصغر

مدیراموردانشجویی

۲۶۲۲-۲۹۰۲

آزادبخت

فیروزه

کارشناس مسئول آموزش و آزمایشگاه های دانشکده فیزیک

۲۶۱۱-۳۷۳۵۴۵۰۸

احمدپور

سینا

مسئول دفتر ریاست

۲۶۷۲

اقدسی

رضا

صدور سند ( امور مالی )

۳۳۴۵۲۰۷۳

افتاده

علیرضا

انتظامات

۲۷۲۲

امینیان

مهوش

کارشناس دانشکده مکانیک

۲۹۱۳

احمدی

افسانه

کارشناس امور فرهنگی

۲۷۰۴

ایران محبوب

مصطفی

مسئول دفتر مدیریت حراست

۲۶۲۱

ابوالوردی

الهام

مسئول دفتر دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز

۲۸۹۸

ایزد یان

محمد

کارشناس خوابگاه

۲۵۳۵

اسحاقی

محبوبه

سرپرست خوابگاه

۲۵۳۸

اکرمی

رحمان

انتظامات

۲۷۵۸

افشاری فر

محمد محسن

دفتر معاونت پژوهشی

۲۸۴۴

آذر

سجاد

انتظامات

۳۳۴۵۲۳۵۰

افخمی

علیرضا

انبار مصرفی

۲۶۶۶

آزاد

فاطمه

مالی

۲۰۷۸

ب

بختیاری

سعید

رییس مرکز آموزش های آزاد

۲۸۴۸

برازجانی

مهتاب

کارشناس معاونت آموزشی

۲۸۰۶

برزگر

مریم

کارشناس آموزش کارکنان

۲۸۰۰

بحرینی

شیدا

سرپرست خوابگاه

۲۵۳۸

بلاغی

نگار

کارشناس مرکز کامپیوتر

۲۸۳۱

شبان

معصومه

کارشناس دانشکده برق

۲۵۳۲

براتی

ابراهیم

امور رفاهی

۲۶۴۴

پ

پرتویی

هاله

کارشناس امور مالی

۳۳۴۵۲۰۷۱

پیروزبخت

علی

متصدی خشکشویی

۲۵۸۴

ت

توکلی

جمیله

کارشناس دانشکده IT

۲۸۱۴

توانا

محمدرضا

کارشناس آزمایشگاه

۲۷۷۷

تشکر

مریم

کارشناس تربیت بدنی

۲۶۷۹

ج

جمالی

فاطمه

کارشناس امور اداری

۳۳۴۵۲۰۷۴

جمشیدی

سمانه

حسابدار امور دانشجویی

۲۸۵۱

جاهد

علیرضا

راننده

۲۹۱۱

ح

حیدری

شهرام

مسئول دفتر طرح های عمرانی

۳۳۴۵۲۲۵۱

حسنی

حسین

مسئول ناظر بر طرح های عمرانی

۳۳۴۵۲۰۰۳

خ

خیراتی فرد

زهرا

کارشناس امورآموزشی دانشکده فیزیک/شیمی/گروه عمومی

۲۸۱۴

خلیلی

سیامک

مسئول شبکه

۲۸۳۹

خادمی

سید مهدی

کارپرداز

۲۸۰۹

خرمشکوه

حامد

ریس اداره رفاه و تغزیه دانشجوی

۲۸۵۱

خلیلی

سیامک

انبار اموال

۲۶۸۳

د

دمان

راحله

کارشناس آموزش دانشکده مهندسی شیمی و مواد

۲۵۷۰

ده بزرگی

حمید رضا

مسئول دفتر دانشکده برق

۲۶۲۰

دهقان حسام پور

ولی

آموزش

۲۶۸۴

دوست فاطمه

محمد حسن

نهاد رهبری

۲۷۸۶

ذوقی پور

 

مشاور رییس دانشگاه

۲۶۷۷

ر

رحیمی

محمد

انتظامات

۲۷۲۲

رضایی

حمیدرضا

کارشناس ارتباط با صنعت

۲۷۷۵

رضایی

عبدالناصر

مسئول ترابری

۲۹۱۱

رضایی

ابوذر

کارشناس امور آموزش

۲۵۹۷

رضایی

موسی

کارشناس امور مالی

۳۳۴۵۲۰۸۷

ریسمانچی

سعید

امور مالی

۳۳۴۵۲۰۷۶

رضایی

رضا

نامه رسان ریاست

۲۶۷۲

رحیمی

افسانه

سرپرست خوابگاه

۲۵۳۸

رحیم زاده

عبدالرحیم

مسئول کارگاه مکانیک

۲۶۵۳

رجب پور

اسماعیل

انتظامات

۲۷۲۲

رخ بخش

زهرا

کارشناس اداره رفاه و تغذیه

۲۷۲۰

رحمتی

میثم

آزمایشگاه مرکزی

 

ز

زارع مهذبیه

عبدالرضا

مسئول دفتر دانشکده عمران

۲۸۶۲

زارع

خدیجه

کارشناس دفتر نهاد رهبری

۲۷۵۰

زارع

مرضیه

مسئول دفتر معاونت آموزشی

۲۸۱۱

زارعی

بهزاد

مسئول دفتر مدیریت پژوهش دانشگاه

۲۸۴۴

زاهدی

یاسر

متصدی خوابگاه پسران

۲۵۶۱

زحمتکش

احمد

انتظامات

۲۷۴۹

زبرجد

سید علی

نماینده تأسیسات

۲۹۱۶

س

ساریخانی

علی اصغر

مسئول دفتر معاونت اداری مالی

۲۶۵۱-۲۵۲۵_۳۳۴۵۲۲۵۲

سجادیان

سیدمحمد حسن

کارشناس کتابخانه

۲۷۳۶

سرشاری

مجید

اتاق پروژه

۲۵۷۹

سلمانی

حسن

انتظامات

۲۷۴۹

سیدی

سید محسن

آزمایشگاه عمران و آموزش عمران

۲۸۶۷

سماح نژاد

محمد

دبیرخانه

۲۸۶۹

ش

شاهسون

طاهره

امور مالی

۳۳۴۵۲۰۷۹

شاه قطبی

حاجت

انتظامات

۲۷۴۳

شکری

علیرضا

کارشناس آزمایشگاه

۲۷۸۴

شیر الی

حسین

آموزش های آزاد

۲۶۱۷

شناور

محسن

انتظامات

۲۷۴۹

شریف

سعید

مسئول دفتر ریاست

۲۶۷۲

شیخی

مهدی

سمعی و بصری

۲۶۷۶

شجاعی

شاهرخ

کارشناس ناظر طرح های عمرانی

۳۳۴۵۲۰۰۷

بهمنی فرد

فرزانه

کارشناس آز دانشکده برق

۲۶۹۷

ص

صمصامی

مهدی

کارشناس مرکز کامپیوتر

۲۸۴۵

صحرایی

بهنام

کارشناس مرکز کامپیوتر

۲۷۹۵

صفری

جواد

انباردار صدرا

۳۳۴۵۲۲۵۱

صادقی

حمیدرضا

مسئول دفتر اداره امور عمومی

۲۶۱۹_۳۳۴۵۲۰۷۰

صیاد

علی

انتظامات

۳۳۴۵۲۳۵۰

ط

طاهریان فرد

الهام

آموزش

۲۶۶۲

طاهری

ایوب

مسئول اداره رفاه کارکنان

۲۶۴۴

ع

علیزاده

محمدرضا

مسئول انتظامات

۲۷۱۰

عمرانیان

محمدصادق

کاردان امور آموزش و تحصیلات تکمیلی

۲۶۱۴

عظیمی علیا

علی

انتظامات

۲۷۴۴

عبدی

مریم

کارشناس دفتر جذب

۲۸۶۴

عاطفی

قدسیه

بودجه تشکیلات هیات امنا

۲۸۲۴

غ

ف

فرامرزی

سعیده

مسئول دبیرخانه ریاست

۲۸۲۱

فریدونی

فریبا

کارشناس دانشکده مکانیک و عمران

۲۸۶۷

فکوری

مژگان

کارشناس دانشکده علوم پایه و فیزیک

۲۶۳۰

ق

قاسمی

کاظم

انتظامات

۲۷۴۹

قلج

محمدعلی

انتظامات

۲۷۲۲

قاسمی

امیر

امور بین الملل

۲۸۲۰

قربانی

علیرضا

امور فرهنگی

۲۷۰۵

قنادی

شیما

کارشناس مدیریت حراست

۲۶۲۱

قاسم پور

محمدامین

کارشناس مرکز کامپیوتر

۲۸۰۲

قاسمی

حاج آقا

نهاد رهبری

۲۷۸۶

ک

     

کاظمی

علی محمد

کارشناس معاونت پژوهشی

۲۸۷۲

کاظمیان

ناهید

کارشناس امور آموزش

۲۶۱۷

کمالی

زهرا

مسئول دفتر دانشکده مکانیک

۲۸۱۸

کاراندیش

بهار

کارشناس آزمایشگاه

۲۵۶۲

کریمی

مجتبی

صدور چک و بایگان ( امور مالی )

۳۳۴۵۲۰۸۲

کریمی

حسین

مسئول دبیرخانه

۲۸۶۹

کریمی

روح الله

کتابخانه

۲۸۴۲

کونجانی

عبدالله

کارپرداز

۲۸۰۹

کشاورز

رضا

نهاد رهبری

۲۷۸۶

کوهی

زهرا

دانشکده مواد

 

کرمی

آرزو

دانشکده شیمی

۲۸۹۸

گ

     

گذری

بهنام

راننده

۲۹۱۱

گودرزی

ارسلان

مدیریت حراست

۲۶۲۱

گلشن

مسعود

انتظامات

۲۷۴۳

ل

     

لطفی

زهرا

کتابخانه

۲۷۴۶

م

     

محمدیان

غلامرضا

کارشناس تربیت بدنی

۲۵۹۰

محمدیان فر

محمدرضا

رئیس اداره امور عمومی

۲۰۷۲

موسوی

سید علی

مسئول دفتر ریاست

۲۶۱۵

محمدی

اصغر

انتظامات

۲۷۴۹

معرکه بند

عظیم

انتظامات

۳۳۴۵۲۳۵۰

موسوی

محمد سعید

مدیر امور مالی

۳۳۴۵۲۰۷۷

مویدی

مریم السادات

امور مالی

۳۳۴۵۲۰۹۰

مویدی

محمد

کارشناس امور آموزش و تحصیلات تکمیلی

۲۶۴۷

ن

     

ناطقی پور

زین العابدین

انتظامات

۲۷۲۲

نجفی

ماریه

مسئول دفتر معاونت دانشجویی

۲۹۰۲

هـ

     

هنرور

حسین

آزمایشگاه تونل باد

۲۶۸۷

ی

     

یوسفی

رضا

کارشناس مرکز کامپیوتر و مسئول تعمیرات

۲۸۴۵

یوسفی قلاتی

محسن

اعتبارات ( امورمالی )

۳۳۴۵۲۰۶۸