مدیریت امور مالی به عنوان یکی از مدیریت‌های زیر مجموعه معاونت اداری و پشتیبانی دانشگاه محسوب می‌شود.

خلاصه وظایف مدیریت امور مالی:
۱- برنامه ریزی ،هدایت و هماهنگی و کنترل فعالیتهای مالی شرکت در چهارچوب مقررات
۲- قوانین،آئین نامه ها و دستورالعملهای مصوب و ایجاد هماهنگی برای انجام وظایف محوله و درون سازمانی
۳- سایر فعالیت‌های مرتبط با امور مالی